Vedtekter i Ålesund Kameraklubb

Vedtektene ble sist endret av årsmøtet 5.12.2016

§1 ÅKK har til formål å arbeide for å fremme interessen for fotografi som hobby. Dette skal skje ved møtevirksomhet, konkurranser, foredrag, demonstrasjoner, fototurer mm


§2 ÅKK skal være tilsluttet Norsk Selskap For Fotografi, NSFF.


§3 Medlemskap skal skje ved innmelding til styret. Medlemsrettigheter er betinget av at kontingenten er betalt. Et medlem kan være medlem i flere klubber tilsluttet NSFF, men må selv velge den klubb medlemmet vil være hovedmedlem i, og representere klubben utad. Kun medlemmer som har sitt hovedmedlemskap i ÅKK, kan inneha tillitsverv i klubben. Medlemmer som ikke betaler kontingenten i rett tid, kan strykes som medlem etter skriftlig varsel.


§4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer under 18 år, familiemedlemmer, studenter og pensjonister betaler redusert kontingent. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent. Kontingenten til NSFF betales av AAKK. Kontingenten skal betales forskuddsvis og innen 31. januar. Ved innmelding etter 1. august betales halv kontingent.

 

§5 ÅKK ledes av et styre på fem til syv medlemmer og to varamedlemmer. Det skal bestå av formann, nestformann, sekretær, kasserer, medieansvarlig og konkurranseleder. Styret er beslutningsdyktig når minst fire er til stede, hvorav enten leder eller nestleder er representert. Styremedlemmer velges for en periode på to år. Minst tre medlemmer i styret skal være på valg hvert år. Formann og nestformann skal ikke være på valg samme år.


§6 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes i desember og innkalles skriftlig med minst tre (3) ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være kommet til styret innen fjorten (14) dager før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 1/3 av medlemmene krever det, eller at styret anser det for nødvendig. Innkalling som for ordinært årsmøte. På det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandles de saker som innkallingen gjelder. Kun medlemmer har stemmerett. Vanlige saker avgjøres ved vanlig flertall. Lovendringer må minst ha 2/3 flertall av de fremmøtte for å være vedtatt.

Årsmøtet skal behandle:

 • Årsmelding fra styret
 • Årsmelding fra konkurranseleder
 • Regnskap
 • Melding fra undergrupper
 • Fastsettelse av kontingent
 • Saker som har kommet til styret til rett tid eller som styret setter på saklisten
 • Valg av fem til syv styremedlemmer: formann, nestformann, sekretær, kasserer, medieansvarlig og konkurranseleder.
 • Dessuten velges det to varamedlemmer til styret.
 • Valg av materialforvalter
 • Valg av nøkkelansvarlig
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomité på tre medlemmer
 • Valg av turkomité bestående av fire medlemmer 


§7 Årsmøtet vedtar reglementet for klubbens konkurranser og hvilke som skal arrangeres påfølgende år. Konkurranseleder er ansvarlig for å holde klubbens adelskalender à jour til enhver tid. I denne kalender føres alle oppnådde poeng i de to årlige klubbkonkurranser. Tidligere medlemmer beholder sine poeng selv om de er utmeldt. Kun medlemmer som er à jour med kontingenten kan delta i klubbens og NSFF sine konkurranser.


§8 Oppløsning av klubben kan kun skje på ordinært årsmøte og krever minst 3/4 flertall på to påfølgende årsmøter for å være vedtatt. Medlemmene skal være underrettet om at slikt forslag er satt på saklista. Dersom klubben blir oppløst, skal eiendelene oppbevares i samråd med NSFF til en ny klubb er stiftet.

Innlogging